RODO

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A.

W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. a także współpracujących instytucji i kontrahentów Zarząd Spółki, postanowił ograniczyć dostęp do zakładu oraz do biura Spółki aż do odwołania.

Część pracowników będzie wykonywać swoje zadania zdalnie, poza miejscem pracy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, aby bieżące sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Dane kontaktowe do komórek organizacyjnych znajdują się w linku www.stoislaw.com.pl w zakładce „Kontakt”.

W przypadku kierowców firm zewnętrznych wjeżdżających na teren Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

prosimy o nieopuszczanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. Wszyscy kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający na teren Spółki muszą być zaopatrzeni i ubrani w półmaski i rękawiczki ochronne.

O zmianach w organizacji pracy w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. informować  będziemy na stronie internetowej na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone regulacje mogą powodować niedogodności i trudności organizacyjne, ale w tej szczególnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo są wartością nadrzędną.

aktualne informacje i zalecenia na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 Kontakt do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

Centrala tel. +48 94 34 55 900 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat tel. +48 94 34 55 940

 

Otwórz

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Przetwarzanie Danych Osobowych - RODO

 Dane osobowe

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu  S.A., Stoisław 11, 76-031 Mścice. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?

Jest to  skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (ang. GDPR - General Data  Protection Regulation). RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów.  Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest   informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Przedsiębiorstwo   Zbożowo-MłynarskiePZZ” w   Stoisławiu S.A. przetwarza moje dane osobowe?

 

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.  przetwarza Państwa dane, aby prowadzić   działalność statutową, na przykład prowadzić sprawy z zakresu obsługi   zatrudnienia, z zakresu obsługi spraw akcjonariuszy, prowadzić kontraktację   surowca, produkcję, sprzedaż i dystrybucję produktów zbożowych, organizować   bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się na terenie należącym do Spółki,   zarządzać majątkiem Spółki. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w   Stoisławiu S.A. prowadzi też działania marketingowe oraz informujące o   bieżącej działalności i ofercie.

Czy mogę mieć dostęp   do swoich danych?

Tak. Mogą  Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również  zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami   marketingowymi.

Kto jest   administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem   Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w   Stoisławiu S.A. i odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny  z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony   danych osobowych mogą Państwo skontaktować się w Przedsiębiorstwo   Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu S.A.    z Inspektorem Ochrony Danych.

Jak mogę skontaktować   się z Inspektorem Ochrony Danych?

Z Inspektorem  Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ”  w Stoisławiu S.A. mogą Państwo skontaktować   się pod adresem poczty elektronicznej  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

W jakim celu Przedsiębiorstwo Zbożowo-MłynarskiePZZ” w Stoisławiu  S.A. przetwarza moje dane osobowe?

 

Państwa dane   osobowe są przetwarzane przez Spółkę  w   celu:

 •  obsługi spraw związanych z zatrudnieniem,  
 • obsługi  spraw związanych z akcjonariatem i zarządzaniem naszą Spółką Akcyjną,  
 • kontraktacji surowca, realizacji dostaw surowca, produkcji, sprzedaży i dystrybucji surowca,  
 • organizacji  bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na obszarze Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.,  
 • prowadzenia współpracy gospodarczej,  
 • wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

Kto jest odbiorcą   moich danych?

 

Przedsiębiorstwo  Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. nie przewiduje udostępniać Państwa  danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Spółka powierzyła do   przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych  osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) lub tym podmiotom, które są prawnie uprawnione do uzyskania informacji na Państwa temat.

Czy moje dane   osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji   międzynarodowej?

 

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Jak długo Państwa   dane osobowe będą przechowywane przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu  S.A.?

 

Dane osobowe  będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Przedsiębiorstwie  Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A., w tym także dochodzenia  ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie   zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku  wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

Jakie uprawnienia mi   przysługują?

 

W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu  S.A. danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1.   dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2.   cofnięcia zgody   na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona(art. 7 ust. 3 RODO),
 3.   sprostowania   danych (art. 16. RODO),
 4.   usunięcia danych   (art. 17 RODO),
 5.   ograniczenia  przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 6.   przenoszenia  danych (art. 20 RODO),
 7.   wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 8.   niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść   skargę?

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych   osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub   całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Skąd Przedsiębiorstwo   Zbożowo-MłynarskiePZZ” w   Stoisławiu  S.A. ma moje dane osobowe?

 

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu S.A., natomiast w przypadku pozyskiwania   danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych   są osoby trzecie lub źródła powszechnie dostępne, w szczególności dane   znajdujące się na stronach internetowych. Wówczas Przedsiębiorstwo   Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

Czy moje dane   osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

ZASADY   ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH   OSOBOWYCH

Klient  indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność  gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne,   spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia  wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Przedsiębiorstwo  Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient może zgłosić wniosek do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. w każdej chwili, poczynając od   25 maja br.
 2. Spółka rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu:
  a) w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania, w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań   Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać   wydłużony o kolejne dwa miesiące;  w terminie miesiąca od   otrzymania żądania, Inspektor Ochrony Danych poinformuje Klienta listownie o   przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia, w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta,
  b) Inspektor Ochrony Danych   niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 3.   Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 4.   Klient może złożyć wypełniony wniosek w Spółce lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  .
 5.   Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Spółkę  żądania Klienta.
 6.   Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia  odpowiedzi przez Spółkę.
 7.   W imieniu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego  „PZZ” w   Stoisławiu S.A. Inspektor Ochrony Danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem   odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.
 8.   Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. nie pobiera żadnych opłat i   prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy. Spółka   może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 9.   Właściwym dla Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego  „PZZ” w   Stoisławiu S.A. organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu   Ochrony Danych Osobowych.
 10.   W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego   przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)