Ogłoszenia

Godziny skupu zbóż:

 Skup zbóż i kukurydzy  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00  - 16:00.

W naszym Sklepie Rolniczym oferujemy do sprzedaży nawozy w atrakcyjnych cenach .

  

ZAPRASZAMY

Otwórz

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NIEOGRANICZONYM 

1.      ORGANIZATOR  POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie,
IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub  „Zamawiającym”.

2.      PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania jest Wykonanie ekspertyzy energetycznej transformatorów 15/0,4kV  w Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice,  według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3.      MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2019r. do godz. 14.00. Mail proszę zatytułować „Oferta na ekspertyzę energetyczną”

4.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, w dniu 06.05.2019 r. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie przedstawiciele Organizatora.

5.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci będą związani swoją ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

6.      WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA

6.1.     Oferent składa jedną ofertę.

6.2.     Oferent wskazuje datę sporządzenia oferty.

6.3.     Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim.

6.4.     Kompletna oferta powinna zawierać:

6.4.1     Propozycję cenową netto za wykonanie usługi.

6.4.2     Warunki realizacji zlecenia.

6.4.3     Termin płatności.

6.4.4     Termin ważności oferty.

6.5.        Organizator nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

6.6.        Organizator nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

6.7.        Oferta winna zawierać wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów i adresów e-mail.

7.      INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami ze strony Organizatora, do momentu otwarcia ofert jest Jacek Zglinicki e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. i Adriana Walińska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

8.      INFORMACJE DODATKOWE

8.1.        Oferta zostanie odrzucona, jeżeli zostanie złożona po terminie lub w niewłaściwym miejscu lub nie zawiera wszystkich wymaganych w ogłoszeniu informacji lub dokumentów

8.2.        Złożenie zamówienia w wyniku Konkursu ofert następuje po podjęciu decyzji przez Zarząd Spółki.

8.3.        Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia Konkursu ofert lub przedłużyć termin do składania ofert.

8.4.        Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A. przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

8.5.        Przedsiębiorstwu Zbożowo - Młynarskiemu "PZZ" w Stoisławiu S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.