Dematerializacja

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY - SKŁADANIE DOKUMENTÓW AKCJI OD 1 MARCA 2021 ROKU.

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY - SKŁADANIE DOKUMENTÓW AKCJI OD 1 MARCA 2021 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 marca 2021 roku wygasa z mocy prawa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. a moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Oznacza to, że począwszy od dnia 1 marca 2021 roku wpis do rejestru akcjonariuszy jest jedynym prawnym potwierdzeniem przysługiwania wpisanemu do rejestru akcjonariuszowi praw do akcji Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. Za akcjonariusza Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 roku dokumenty akcji zachowują jednak moc dowodową w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Taka moc dowodowa będzie obowiązywała przez 5 kolejnych lat, tj. do dnia 1 marca 2026 roku. Jeśli zatem w tym okresie akcjonariusz złoży w Spółce dokument akcji, zostanie wpisany do rejestru akcjonariuszy, co ponownie umożliwi mu wykonywanie praw udziałowych (np. dywidenda). Po dniu 1 marca 2026 roku akcjonariusz, który nie złożył dokumentu akcji zostanie pozbawiony ochrony praw udziałowych; utraci roszczenie o wpisanie go do rejestru akcjonariuszy na podstawie posiadanych dokumentów akcji Spółki.

Akcjonariusze, którzy w terminie do 26 lutego 2021 r., nie złożyli dokumentów akcji w celu ich dematerializacji i wpisu do rejestru akcjonariuszy, mogą to uczynić, począwszy od 1 marca 2021 r., w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

 • osobiście  lub przez pełnomocnika, w siedzibie Spółki w Stoisławiu, 76-031 Mścice, Stoisław 11, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w  godzinach od 8.00 do 11.00. Termin złożenia dokumentów akcji w siedzibie  Spółki należy uprzednio uzgodnić telefonicznie pod nr tel. (094) 34 55 958 lub (094) 34 55 940 w godzinach  od 8.00 do 11.00.

          wymagane dokumenty, które należy przedłożyć pracownikowi Spółki:

 1. dokument tożsamości - do wglądu,
 2. oryginał  dokumentu akcji (odcinek zbiorowy - „niebieska kartka” formatu A5),
 3. wypełnione i podpisane czytelnie oświadczenie akcjonariusza, zawierające dane niezbędne do wpisania w rejestrze akcjonariuszy; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna”, jeśli akcjonariuszem jest osoba  fizyczna albo wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba prawna”, jeśli akcjonariuszem jest osoba prawna,
 4. podpisane czytelnie oświadczenie akcjonariusza potwierdzające otrzymanie i zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy  Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. .; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza - RODO”,
 5. w przypadku działania akcjonariusza przez pełnomocnika, oryginał  pełnomocnictwa; należy pobrać wzór „Pełnomocnictwo - akcjonariusz osoba  fizyczna”, jeśli akcjonariuszem jest osoba fizyczna albo wzór „Pełnomocnictwo - akcjonariusz osoba prawna”, jeśli akcjonariuszem jest  osoba prawna.

UWAGA:

Wzory oświadczeń oraz pełnomocnictw dostępne są na stronie internetowej Spółki www.stoislaw.com.pl w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/Wzory dokumentów. W przypadku braku możliwości pobrania i wydrukowania wzorów oświadczeń ze strony internetowej, istnieje możliwość ich pobrania i wypełnienia na miejscu, w siedzibie Spółki, przy wsparciu pracownika Spółki. 

 • korespondencyjnie, wysyłając wymagane dokumenty na adres Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. (76-031 Mścice, Stoisław 11) listem poleconym lub przesyłką kurierską, w      zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dematerializacja akcji - Nie otwierać”,

wymagane dokumenty, które należy przesłać do Spółki:

 1. oryginał  dokumentu akcji (odcinek zbiorowy - „niebieska kartka” formatu A5),
 2. wypełnione      i podpisane czytelnie oświadczenie akcjonariusza, zawierające dane niezbędne do wpisania w rejestrze akcjonariuszy; należy pobrać wzór „Oświadczenie  akcjonariusza osoba fizyczna”,
 3. podpisane czytelnie oświadczenie akcjonariusza potwierdzające otrzymanie i  zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz  reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A..; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza - RODO”,
 4. wypełnione i podpisane czytelnie oświadczenie akcjonariusza potwierdzające zgodność przekazanych Przedsiębiorstwu Zbożowo-Młynarskiemu „PZZ” w Stoisławiu S.A.  danych i dokumentów w celu ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy ze stanem faktycznym; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza -  potwierdzenie zgodności”.

UWAGA:

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Spółki www.stoislaw.com.pl w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/Wzory dokumentów.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
W przypadku przesłania dokumentów akcji korespondencyjnie, pokwitowanie zostanie wysłane na wskazany przez akcjonariusza adres do doręczeń.

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące dematerializacji akcji udzielane są pod nr tel. (094) 34 55 958 lub (094) 34 55 940 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w godzinach od 8.00 do 11.00.

Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania:

1)    Pełnomocnictwa 

W przypadku złożenia dokumentów akcji przez pełnomocnika akcjonariusza należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.

Wraz z pełnomocnictwem należy okazać do wglądu dokument tożsamości pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariuszem jest osoba fizyczna, należy pobrać wzór „Pełnomocnictwo - akcjonariusz osoba fizyczna”.

Zakres danych osobowych dotyczących akcjonariusza będącego osobą fizyczną, niezbędnych do dokonania przez pełnomocnika czynności związanych ze złożeniem dokumentów akcji, wskazany jest w pkt 2 Korespondencyjne składanie dokumentów akcji, wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna”.

W przypadku, gdy akcjonariuszem jest osoba prawna, należy pobrać wzór „Pełnomocnictwo - akcjonariusz osoba prawna”.

Do pełnomocnictwa należy załączyć aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego Akcjonariusza. 

 

2)    Korespondencyjne składanie dokumentów akcji 

Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. (76-031 Mścice, Stoisław 11) listem poleconym lub przesyłką kurierską, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dematerializacja akcji - Nie otwierać”. W takim przypadku wraz z dokumentami akcji należy przesłać podpisane przez akcjonariusza następujące oświadczenia:

 • oświadczenie akcjonariusza zawierające dane niezbędne do wpisania w rejestrze akcjonariuszy; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna” w przypadku akcjonariusza będącego  osobą fizyczną albo wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba prawna” w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną,

 

 • oświadczenie akcjonariusza potwierdzające otrzymanie i zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza - RODO”,

 

 • oświadczenie akcjonariusza potwierdzające zgodność przekazanych Przedsiębiorstwu Zbożowo-Młynarskiemu „PZZ” w Stoisławiu S.A. danych i dokumentów w celu ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy, ze stanem faktycznym; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza - potwierdzenie zgodności”.

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

PRZEDSIĘBIORSTWA ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO „PZZ” W STOISŁAWIU S.A.

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Przedsiębiorstwa Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stoisławiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306013, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 35.000.000,00 zł, NIP 669-050-21-87, BDO 000003906, zwanej dalej także „Spółką”, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji i zarejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji prosimy składać w Spółce, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2021 roku. Z dniem 1 marca 2021 roku wygaśnie z mocy prawa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., a moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Za akcjonariusza Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty akcji zachowają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie wskazanej powyżej ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

Dokumenty akcji można złożyć osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości, w siedzibie Spółki w Stoisławiu, pod adresem: Stoisław 11, 76-031 Mścice, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 11.00 do 14.00. Termin złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki należy uprzednio uzgodnić telefonicznie pod nr tel. (094) 34 55 958 lub (094) 34 55 940 – w godzinach od 08.00 do 11.00.

Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. (76-031 Mścice, Stoisław 11) listem poleconym lub przesyłką kurierską, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dematerializacja akcji - Nie otwierać”. W takim przypadku wraz z dokumentami akcji należy przesłać podpisane przez akcjonariusza oświadczenia, wymagane dla potrzeb zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Spółki www.stoislaw.pl w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/Wzory dokumentów.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji pokwitowanie zostanie wysłane na wskazany przez akcjonariusza adres do doręczeń.

W przypadku działania akcjonariusza przez pełnomocnika, należy załączyć oryginał pełnomocnictwa, sporządzonego według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Spółki www.stoislaw.pl, w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/Wzory dokumentów.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. dokonało wyboru Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddziału - Biura Maklerskiego w Warszawie, KRS 0000026438, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Ostatnie wezwanie zostanie dokonane w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie i nie dłuższym niż miesiąc.

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące dematerializacji akcji udzielane są pod nr tel. (094) 34 55 958 lub (094) 34 55 940 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) -
w godzinach od 8.00 do 11.00.

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

PRZEDSIĘBIORSTWA ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO „PZZ” W STOISŁAWIU S.A.

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Przedsiębiorstwa Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stoisławiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306013, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 35.000.000,00 zł, NIP 669-050-21-87, BDO 000003906, zwanej dalej także „Spółką”, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji i zarejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy.

 

Dokumenty akcji prosimy składać w Spółce, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2021 roku. Z dniem 1 marca 2021 roku wygaśnie z mocy prawa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., a moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Za akcjonariusza Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty akcji zachowają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie wskazanej powyżej ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

Dokumenty akcji można złożyć osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości, w siedzibie Spółki w Stoisławiu, pod adresem: Stoisław 11, 76-031 Mścice, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 11.00 do 14.00. Termin złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki należy uprzednio uzgodnić telefonicznie pod nr tel. (094) 34 55 958 lub (094) 34 55 940 – w godzinach od 08.00 do 11.00.

 

Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. (76-031 Mścice, Stoisław 11) listem poleconym lub przesyłką kurierską, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dematerializacja akcji - Nie otwierać”. W takim przypadku wraz z dokumentami akcji należy przesłać podpisane przez akcjonariusza oświadczenia, wymagane dla potrzeb zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Spółki www.stoislaw.pl w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/Wzory dokumentów.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji pokwitowanie zostanie wysłane na wskazany przez akcjonariusza adres do doręczeń.

W przypadku działania akcjonariusza przez pełnomocnika, należy załączyć oryginał pełnomocnictwa, sporządzonego według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Spółki www.stoislaw.pl, w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/Wzory dokumentów.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. dokonało wyboru Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddziału - Biura Maklerskiego w Warszawie, KRS 0000026438, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

Niniejsze wezwanie jest piątym – ostatnim, spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące dematerializacji akcji udzielane są pod nr tel. (094) 34 55 958 lub (094) 34 55 940 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) -
w godzinach od 8.00 do 11.00.

 

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

PRZEDSIĘBIORSTWA ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO „PZZ” W STOISŁAWIU S.A.

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Przedsiębiorstwa Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stoisławiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306013, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 35.000.000,00 zł, NIP 669-050-21-87, BDO 000003906, zwanej dalej także „Spółką”, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji i zarejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy.

Dokumenty akcji prosimy składać w Spółce, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2021 roku. Z dniem 1 marca 2021 roku wygaśnie z mocy prawa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., a moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Za akcjonariusza Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty akcji zachowają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie wskazanej powyżej ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

Dokumenty akcji można złożyć osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości, w siedzibie Spółki w Stoisławiu, pod adresem: Stoisław 11, 76-031 Mścice, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 11.00 do 14.00. Termin złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki należy uprzednio uzgodnić telefonicznie pod nr tel. (094) 34 55 958 lub (094) 34 55 940 – w godzinach od 08.00 do 11.00.

Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. (76-031 Mścice, Stoisław 11) listem poleconym lub przesyłką kurierską, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dematerializacja akcji - Nie otwierać”. W takim przypadku wraz z dokumentami akcji należy przesłać podpisane przez akcjonariusza oświadczenia, wymagane dla potrzeb zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Spółki www.stoislaw.pl w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/Wzory dokumentów.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji pokwitowanie zostanie wysłane na wskazany przez akcjonariusza adres do doręczeń.

W przypadku działania akcjonariusza przez pełnomocnika, należy załączyć oryginał pełnomocnictwa, sporządzonego według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Spółki www.stoislaw.pl, w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/Wzory dokumentów.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. dokonało wyboru Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddziału - Biura Maklerskiego w Warszawie, KRS 0000026438, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Kolejne wezwania będą dokonywane w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc.

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące dematerializacji akcji udzielane są pod nr tel. (094) 34 55 958 lub (094) 34 55 940 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) -
w godzinach od 8.00 do 11.00.”.