Obsługa Akcjonariuszy

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A.

W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. a także współpracujących instytucji i kontrahentów Zarząd Spółki, postanowił ograniczyć dostęp do zakładu oraz do biura Spółki aż do odwołania.

Część pracowników będzie wykonywać swoje zadania zdalnie, poza miejscem pracy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, aby bieżące sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Dane kontaktowe do komórek organizacyjnych znajdują się w linku www.stoislaw.com.pl w zakładce „Kontakt”.

W przypadku kierowców firm zewnętrznych wjeżdżających na teren Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

prosimy o nieopuszczanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. Wszyscy kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający na teren Spółki muszą być zaopatrzeni i ubrani w półmaski i rękawiczki ochronne.

O zmianach w organizacji pracy w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. informować  będziemy na stronie internetowej na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone regulacje mogą powodować niedogodności i trudności organizacyjne, ale w tej szczególnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo są wartością nadrzędną.

aktualne informacje i zalecenia na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 Kontakt do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

Centrala tel. +48 94 34 55 900 e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Sekretariat tel. +48 94 34 55 940

 

Otwórz

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Rejestr akcjonariuszy

1 marca 2021 roku został utworzony rejestr akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. („Spółka”).

I.   Zawartość rejestru akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy („Rejestr”), zgodnie z przepisami prawa zawiera m.in.:

 1. informacje o Spółce tj. firmę, siedzibę i adres,      oznaczanie sądu rejestrowego i numer, pod którym Spółka jest wpisana do rejestru, datę zarejestrowania Spółki, a także informacje o wyemitowanych akcjach tj. wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji oraz uprawnienia  szczególne z akcji,
 2. dane o akcjonariuszach tj. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza, adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń (korespondencyjny), a także adres poczty elektronicznej e-mail, jeśli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację elektroniczną ze Spółką i podmiotem prowadzącym Rejestr,
 3. informacje o ustanowionych na akcjach zajęciach praw majątkowych przez komornika sądowego i/lub organ egzekucyjny oraz ujawnionych, na żądanie zastawnika lub użytkownika, ustanowionych na      akcjach ograniczeniach praw rzeczowych wraz z danymi zastawnika /użytkownika,
 4. ograniczenia co do rozporządzania akcjami.

II.   Zasady prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Rejestr jest prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie („PKO BP BM”) w postaci elektronicznej, w sposób jawny dla akcjonariuszy i Spółki. Zasady prowadzenia przez PKO BP BM Rejestru określają:

 1. Regulamin rejestru akcjonariuszy w Biurze Maklerskim  PKO Banku Polskiego („Regulamin”)

(Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej PKO BP BM (link: www.bm.pkobp.pl/era/),

    2. komunikaty Dyrektora Biura Maklerskiego,

    3. obowiązujące przepisy prawa.

III.   Zakres czynności wykonywanych na rzecz akcjonariusza przez PKO BP BM

 1. dokonywanie wpisów w Rejestrze,
 2. powiadomienie osoby, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis w Rejestrze o treści  zamierzonego wpisu,
 3. powiadomienie osoby żądającej wpisu o dokonanym wpisie,
 4. wydawanie w postaci papierowej lub elektronicznej informacji z Rejestru,
 5. wydawanie Świadectwa Rejestrowego oraz dokonywanie  blokady określonej liczby akcji w Rejestrze, które są wskazane w treści  Świadectwa Rejestrowego,
 6. wykonywanie zobowiązań pieniężnych w imieniu Spółki względem jej akcjonariuszy, z tytułu przysługujących im praw z akcji,
 7. dostęp akcjonariusza do Rejestru.

IV.   Sposób obsługi akcjonariuszy

Wszelkie sprawy związane z Rejestrem, akcjonariusz może załatwić osobiście w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego („POK”).

Lista POK znajduje się na stronie internetowej PKO BP BM (link: https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/).

W POK akcjonariusze ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy od 1 marca 2021 r. będą mieli możliwość realizacji wszystkich czynności wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności, pobrania bezpłatnie wyciągu z Rejestru, stanowiącego informacje, o której mowa w art. 3285 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Dodatkowo akcjonariusze będą mieli możliwość wskazania rachunku bankowego do ich indywidualnego Rejestru Rynku Niepublicznego, za pomocą którego wypłacane będą zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariusza.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz prawidłowej weryfikacji tożsamości  akcjonariuszy, w trakcie pierwszej wizyty akcjonariusza w POK, PKO BP BM będzie przed rozpoczęciem jego obsługi prosił o potwierdzenie przez akcjonariusza danych przekazanych przez Spółkę.

Powyższa aktualizacja danych nie będzie uniemożliwiała korzystania z aplikacji eRA,z zastrzeżeniem sytuacji, w której dane akcjonariusza przekazane przez różne spółki, których akcje posiada akcjonariusz nie będą ze sobą zgodne, a także gdy dane akcjonariusza nie będą zgodne z danymi posiadanymi już przez PKO BP BM, np. z tytułu umów łączących akcjonariusza oraz PKO BP BM. W tych szczególnych przypadkach akcjonariusze przed uzyskaniem dostępu do funkcjonalności aplikacji eRA będą musieli dokonać identyfikacji tożsamości w POK PKO BP BM.  

Akcjonariusze, którzy wyrazili zgodę na komunikację elektroniczną ze Spółką oraz z PKO BP BM oraz podali numer telefonu komórkowego, będą mogli część czynności zrealizować za pośrednictwem aplikacji eRA. W aplikacji eRA akcjonariusze od 1 marca 2021 r. będą mieli możliwość zarówno przeglądu Rejestru, jak również możliwość bezpłatnego pobrania wyciągu z tego Rejestru (wyciąg zawiera dane dot. Spółki, emisji oraz informacje z Rejestru dotyczące danego akcjonariusza). W aplikacji eRA akcjonariusze będą mieli również dostęp do powiadomień i raportów, w których będą zamieszczanie kierowane do nich informacje. Zakres funkcjonalności aplikacji eRA będzie sukcesywnie rozszerzany.

Po podpisaniu odrębnej umowy z PKO BP BM zakres czynności dostępnych dla akcjonariusza w aplikacji eRA będzie szerszy i obejmował będzie między innymi możliwość składania dyspozycji  wydania świadectwa rejestrowego. Zawarcie takiej umowy będzie możliwe od kwietnia 2021 r. (jest to dobrowolna decyzja akcjonariusza).

V.   Podstawowe funkcjonalności aplikacji eRA

Aplikacja eRA umożliwia akcjonariuszowi w szczególności:

 1. przeglądanie Rejestru wg stanu na zamknięty dzień księgowy tj. koniec dnia poprzedniego,
 2. pobieranie wyciągu z Rejestru tj. dokumentu zawierającego wpisy w Rejestrze dotyczące instrumentów rejestrowych stanowiących własność akcjonariusza,
 3. dostęp do wiadomości i raportów, w ramach których  akcjonariusz będzie miał dostęp do wszystkich kierowanych do niego powiadomień związanych ze składanymi żądaniami dokonania wpisu.

VI.   Koszty związane z czynnościami realizowanymi przez akcjonariusza w Rejestrze

PKO BP BM za prowadzenie Rejestru nie pobiera opłaty od akcjonariuszy. 

PKO BP BM bezpłatnie otwiera i prowadzi na rzecz  akcjonariusza rejestr rynku niepublicznego oraz udostępnia akcjonariuszom dostęp do aplikacji eRA (pod warunkiem, że akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację elektroniczną z PKO BP BM oraz Spółką), w której bez dodatkowych opłat akcjonariusz może między innymi przeglądać Rejestr oraz pobrać wyciąg z Rejestru. Wyciąg z Rejestru akcjonariusze mogą również otrzymać bezpłatnie w POK PKO BP BM.

Akcjonariusze nie ponoszą na rzecz PKO BP BM żadnych opłat związanych z realizacją świadczeń pieniężnych należnych od Spółki (wypłatą dywidendy) za pośrednictwem PKO BP BM. PKO BP BM nie pobiera opłat za przelew środków pieniężnych z rejestru rynku niepublicznego akcjonariusza na jego wskazany rachunek bankowy.

Za pozostałe czynności PKO BP BM pobiera opłaty zgodnie z Taryfą opłat i Prowizji, dostępną na stronie internetowej PKO BP BM (link: https://www.bm.pkobp.pl/oferta/dodatkowe-informacje/taryfa-oplat-i-prowizji/)

VII.   Uwaga dla akcjonariuszy, będących osobami prawnymi

PKO BP BM  będzie sukcesywnie podejmować kontakt z akcjonariuszami, będącymi osobami prawnymi, którzy udzielili zgody na komunikację elektroniczną w celu uzupełnienia przez akcjonariuszy danych reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych, tak aby umożliwić im dostęp do aplikacji eRA. Akcjonariusze, którzy chcieliby uzyskać szybciej dostęp do aplikacji eRA, mogą zgłaszać się do POK PKO BP BM celem uzupełnienia ww. danych oraz ewentualnego udzielenia pełnomocnictw.

VIII.   Dodatkowe informacje dotyczące rejestru akcjonariuszy dostępne są również na stronie główniej PKO BP BM(link:https://www.bm.pkobp.pl/).