Ogłoszenia

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A.

W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. a także współpracujących instytucji i kontrahentów Zarząd Spółki, postanowił ograniczyć dostęp do zakładu oraz do biura Spółki aż do odwołania.

Część pracowników będzie wykonywać swoje zadania zdalnie, poza miejscem pracy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, aby bieżące sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Dane kontaktowe do komórek organizacyjnych znajdują się w linku www.stoislaw.com.pl w zakładce „Kontakt”.

W przypadku kierowców firm zewnętrznych wjeżdżających na teren Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

prosimy o nieopuszczanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. Wszyscy kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający na teren Spółki muszą być zaopatrzeni i ubrani w półmaski i rękawiczki ochronne.

O zmianach w organizacji pracy w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. informować  będziemy na stronie internetowej na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone regulacje mogą powodować niedogodności i trudności organizacyjne, ale w tej szczególnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo są wartością nadrzędną.

aktualne informacje i zalecenia na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 Kontakt do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

Centrala tel. +48 94 34 55 900 e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Sekretariat tel. +48 94 34 55 940

 

Otwórz

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Wybory na przedstawiciela rolników w Radzie Nadzorczej

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

Zarządza Wybory na przedstawiciela rolników w Radzie Nadzorczej

Wybory odbędą się 17 grudnia 2021 roku

I tura od godz. 10:00 do godz. 12:00, ewentualnie II tura od godz. 13:00 do godz. 15:00 w siedzibie Spółki Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

§ 1

Celem wyborów jest wyłonienie przedstawiciela rolników do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

§ 2

Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej przysługuje grupom rolników liczących 40 osób.

Zgłoszenie powinno być zgłoszone na piśmie do Komisji Wyborczej Spółki i zawierać: imię i nazwisko kandydata, PESEL, wiek, adres zamieszkania, wykształcenie, listę co najmniej 40 podpisów uprawnionych rolników popierających kandydaturę. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Wyborów.

Kandydaci na przedstawiciela rolników w Radzie Nadzorczej są zgłaszani pisemnie Komisji Wyborczej w Spółce najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania. O dochowaniu terminu decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Komisję Wyborczą. Termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej upływa 10 grudnia 2021 r. do godz. 14.50

§ 3

Rolnikami posiadającymi czynne prawo wyborcze są osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w ramach prowadzonej działalności rolniczej, w okresie roku poprzedzającego zarządzenie wyborów kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki dostarczyły do Spółki produkty rolne w ilości co najmniej 100 ton.

§ 4

Każdy wyborca ma prawo zapoznać się w siedzibie Spółki ze swoimi danymi osobowymi znajdującymi się w spisie wyborców, w dni robocze w siedzibie Spółki w godzinach od 08:00 do 15:00 lub                         telefonicznie 94 34 55 932. Sekretarz Komisji Wyborczej udostępni Regulamin Wyborów oraz Regulamin Prac Komisji Wyborczej w siedzibie Spółki pok. 14.

§ 5

Jednocześnie Rada Nadzorcza zawiadamia, że w przypadku stwierdzenia przez Komisję Wyborcą braku kworum określonego w § 34 ust. 8 Statutu Spółki, niezwłocznie nastąpi druga tura wyborów. Pierwsza i druga tura wyborów odbędzie się tego samego dnia.

§6

Wszystkie czynności podejmowane w związku  z wyborami w Spółce muszą uwzględniać obostrzenia i zalecenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji o charakterze wewnątrzzakładowym dotyczących epidemii koronawirusa SARS-Cov-2.

 

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert na Przegląd i legalizacja wag na rok 2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NIEOGRANICZONYM 

1.      ORGANIZATOR  POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy BDO 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub  „Zamawiającym”.

2.      PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania jest Przegląd i legalizacja wag w 2022 roku w Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice,  według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3.      MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać mailem na adres Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2021r. do godz. 14.00. Mail proszę zatytułować „Oferta na legalizację wag”.

Подробнее: Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert na Przegląd i legalizacja wag na rok 2022

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert nieograniczonego na Remont pomieszczeń socjalnych Magazynu Zbożowego

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE KONKURSU OFERT

1. ORGANIZATOR  POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy BDO 000003906, Sąd Rejonowy
w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub  „Zamawiającym”.

2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania jest Remont pomieszczeń socjalnych Magazynu Zbożowego w Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice,  według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać mailem na adres Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. w nieprzekraczalnym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2021r. do godz. 14.00. Mail proszę zatytułować „Remont pomieszczeń socjalnych Magazynu Zbożowego”.

Подробнее: Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert nieograniczonego na Remont pomieszczeń socjalnych Magazynu Zbożowego

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert nieograniczonego na Remont pomieszczeń socjalnych Kotłowni Zakładowej

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE KONKURSU OFERT

1. ORGANIZATOR  POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy BDO 000003906, Sąd Rejonowy
w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub  „Zamawiającym”.

2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania jest Remont pomieszczeń socjalnych Kotłowni Zakładowej w Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice,  według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać mailem na adres Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. w nieprzekraczalnym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2021r. do godz. 14.00. Mail proszę zatytułować „Remont pomieszczeń socjalnych Kotłowni Zakładowej”.

Подробнее: Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert nieograniczonego na Remont pomieszczeń socjalnych Kotłowni Zakładowej

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert nieograniczonego na Remont pomieszczeń socjalnych Zespołu Młynów

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE KONKURSU OFERT

1. ORGANIZATOR  POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy BDO 000003906, Sąd Rejonowy
w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub  „Zamawiającym”.

2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania jest Remont pomieszczeń socjalnych Zespołu Młynów w Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice,  według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać mailem na adres Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. w nieprzekraczalnym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2021r. do godz. 14.00. Mail proszę zatytułować „Remont pomieszczeń socjalnych Zespołu Młynów”.

Подробнее: Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu ofert nieograniczonego na Remont pomieszczeń socjalnych Zespołu Młynów