Dematerializacja

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A.

W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. a także współpracujących instytucji i kontrahentów Zarząd Spółki, postanowił ograniczyć dostęp do zakładu oraz do biura Spółki aż do odwołania.

Część pracowników będzie wykonywać swoje zadania zdalnie, poza miejscem pracy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, aby bieżące sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Dane kontaktowe do komórek organizacyjnych znajdują się w linku www.stoislaw.com.pl w zakładce „Kontakt”.

W przypadku kierowców firm zewnętrznych wjeżdżających na teren Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

prosimy o nieopuszczanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. Wszyscy kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający na teren Spółki muszą być zaopatrzeni i ubrani w półmaski i rękawiczki ochronne.

O zmianach w organizacji pracy w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. informować  będziemy na stronie internetowej na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone regulacje mogą powodować niedogodności i trudności organizacyjne, ale w tej szczególnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo są wartością nadrzędną.

aktualne informacje i zalecenia na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 Kontakt do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

Centrala tel. +48 94 34 55 900 e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Sekretariat tel. +48 94 34 55 940

 

Otwórz

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY - SKŁADANIE DOKUMENTÓW AKCJI OD 1 MARCA 2021 ROKU.

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY - SKŁADANIE DOKUMENTÓW AKCJI OD 1 MARCA 2021 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 marca 2021 roku wygasa z mocy prawa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. a moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Oznacza to, że począwszy od dnia 1 marca 2021 roku wpis do rejestru akcjonariuszy jest jedynym prawnym potwierdzeniem przysługiwania wpisanemu do rejestru akcjonariuszowi praw do akcji Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. Za akcjonariusza Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 roku dokumenty akcji zachowują jednak moc dowodową w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Taka moc dowodowa będzie obowiązywała przez 5 kolejnych lat, tj. do dnia 1 marca 2026 roku. Jeśli zatem w tym okresie akcjonariusz złoży w Spółce dokument akcji, zostanie wpisany do rejestru akcjonariuszy, co ponownie umożliwi mu wykonywanie praw udziałowych (np. dywidenda). Po dniu 1 marca 2026 roku akcjonariusz, który nie złożył dokumentu akcji zostanie pozbawiony ochrony praw udziałowych; utraci roszczenie o wpisanie go do rejestru akcjonariuszy na podstawie posiadanych dokumentów akcji Spółki.

Akcjonariusze, którzy w terminie do 26 lutego 2021 r., nie złożyli dokumentów akcji w celu ich dematerializacji i wpisu do rejestru akcjonariuszy, mogą to uczynić, począwszy od 1 marca 2021 r., w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

 • osobiście  lub przez pełnomocnika, w siedzibie Spółki w Stoisławiu, 76-031 Mścice, Stoisław 11, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w  godzinach od 8.00 do 11.00. Termin złożenia dokumentów akcji w siedzibie  Spółki należy uprzednio uzgodnić telefonicznie pod nr tel. (094) 34 55 958 lub (094) 34 55 940 w godzinach  od 8.00 do 11.00.

          wymagane dokumenty, które należy przedłożyć pracownikowi Spółki:

 1. dokument tożsamości - do wglądu,
 2. oryginał  dokumentu akcji (odcinek zbiorowy - „niebieska kartka” formatu A5),
 3. wypełnione i podpisane czytelnie oświadczenie akcjonariusza, zawierające dane niezbędne do wpisania w rejestrze akcjonariuszy; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna”, jeśli akcjonariuszem jest osoba  fizyczna albo wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba prawna”, jeśli akcjonariuszem jest osoba prawna,
 4. podpisane czytelnie oświadczenie akcjonariusza potwierdzające otrzymanie i zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy  Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. .; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza - RODO”,
 5. w przypadku działania akcjonariusza przez pełnomocnika, oryginał  pełnomocnictwa; należy pobrać wzór „Pełnomocnictwo - akcjonariusz osoba  fizyczna”, jeśli akcjonariuszem jest osoba fizyczna albo wzór „Pełnomocnictwo - akcjonariusz osoba prawna”, jeśli akcjonariuszem jest  osoba prawna.

UWAGA:

Wzory oświadczeń oraz pełnomocnictw dostępne są na stronie internetowej Spółki www.stoislaw.com.pl w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/Wzory dokumentów. W przypadku braku możliwości pobrania i wydrukowania wzorów oświadczeń ze strony internetowej, istnieje możliwość ich pobrania i wypełnienia na miejscu, w siedzibie Spółki, przy wsparciu pracownika Spółki. 

 • korespondencyjnie, wysyłając wymagane dokumenty na adres Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. (76-031 Mścice, Stoisław 11) listem poleconym lub przesyłką kurierską, w      zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dematerializacja akcji - Nie otwierać”,

wymagane dokumenty, które należy przesłać do Spółki:

 1. oryginał  dokumentu akcji (odcinek zbiorowy - „niebieska kartka” formatu A5),
 2. wypełnione      i podpisane czytelnie oświadczenie akcjonariusza, zawierające dane niezbędne do wpisania w rejestrze akcjonariuszy; należy pobrać wzór „Oświadczenie  akcjonariusza osoba fizyczna”,
 3. podpisane czytelnie oświadczenie akcjonariusza potwierdzające otrzymanie i  zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz  reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A..; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza - RODO”,
 4. wypełnione i podpisane czytelnie oświadczenie akcjonariusza potwierdzające zgodność przekazanych Przedsiębiorstwu Zbożowo-Młynarskiemu „PZZ” w Stoisławiu S.A.  danych i dokumentów w celu ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy ze stanem faktycznym; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza -  potwierdzenie zgodności”.

UWAGA:

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Spółki www.stoislaw.com.pl w zakładce Akcjonariusze/Dematerializacja/Wzory dokumentów.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
W przypadku przesłania dokumentów akcji korespondencyjnie, pokwitowanie zostanie wysłane na wskazany przez akcjonariusza adres do doręczeń.

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące dematerializacji akcji udzielane są pod nr tel. (094) 34 55 958 lub (094) 34 55 940 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) - w godzinach od 8.00 do 11.00.